Cursus

IBOR: Kwaliteit, beleving en gedrag

De essentie van beheer is het zorgen voor een openbare ruimte die schoon en heel is. En om de hiervoor beschikbare middelen zo doelmatig mogelijk in te zetten. Hiertoe worden prestaties of te behalen objectieve kwaliteitsniveaus gedefinieerd en wordt bij het bepalen van de inzet steeds meer gelet op risico’s. De beleving van gebruikers van de openbare ruimte is hierdoor teveel op de achtergrond geraakt.

Kwaliteit, beleving en gedrag in de openbare ruimte

De ‘zachte‘ kant van het beheervak wordt steeds belangrijker – gedragsdeskundigen en omgevingspsychologen doen hun intrede in het vakgebied beheer openbare ruimte. Beheer is niet meer uitsluitend het domein van vakmensen beheer en financieel controllers. De nieuwe Omgevingswet gaat het werkveld veranderen. In de toekomst is een open houding ten opzichte van gebruikers bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte een vereiste. Daarnaast zijn er grote relevante opgaven zoals de klimaatopgave en de woningbouwopgave. De keuzes die worden gemaakt voor deze opgaven gaan gevolgen hebben voor de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte en vragen om een doordachte visie op de rol van de openbare ruimte te midden van gebouwen.

Voor effectieve sturing op de inrichting, het onderhoud én het gebruik van de openbare ruimte is specifieke kennis over mensen en gedrag nodig. Relevante vragen zijn:

 • Hoe is de beleving van de openbare ruimte en wat zijn specifieke behoeften van gebruikers t.a.v. gezondheid, welzijn en sociale samenhang?
 • Hoe voorkomen we stress als gevolg van verdichting en de toenemende drukte in het verkeer?
 • Hoe beïnvloedt het gedrag (criminaliteit, schoon-gedrag, etc.) de kwaliteit van de openbare ruimte?
 • Hoe stimuleren we omgevingsvriendelijk gedrag?
 • Hoe leggen we de inzichten die hieruit voortkomen vast (in beleid en bestekken)?

Deze cursus geeft handvatten om je handelswijze op deze nieuwe ontwikkelingen te laten aansluiten en om het beheervak te versterken.

In deze cursus

 • krijg je inzicht in de meerwaarde van kennis over gedrag en beleving voor een toekomstgericht beheer van de openbare ruimte.
 • krijg je handvatten voor het meten van kwaliteit op basis van beleving en raak je bekend met factoren die de beleving negatief beïnvloeden.
 • leer je de instrumenten om gedrag in de openbare ruimte bij te sturen (o.a. gedragsinstrumenten, communicatie, inrichting, participatie, zichtbaar beheer en toezicht).
 • word je bekend met de invloed van participatie op de beleving en het gedrag van gebruikers.
 • leer je bewuster keuzes maken voor het inzetten van onderhoudsmethoden, werkmethoden voor participatie en andere instrumenten.

Bedoeld voor

 • Managers, beleidsmedewerkers, beheerders, opzichters, ontwerpers, verkeerskundigen, adviseurs, aannemers en opdrachtgevers, verantwoordelijk voor of betrokken bij het beheer en de inrichting van de openbare ruimte in stedelijk gebied.
 • Bestuurders - raadsleden en wethouders -, verantwoordelijk voor de openbare ruimte.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Mevr. Drs. M. Kien , Omgevingspsycholoog (PLANTERRA BV)
  Cursusdata: 1 november 2018
  Locatie: Delft
  Prijs: € 595,00 excl. btw
  In samenwerking met: PLANTERRA
 • Programma

  1. Introductie over maatschappelijk beheer: een lonkend perspectief?

  Wat betekent het als je de mens centraal stelt in het beheer van de openbare ruimte. Wat is maatschappelijk beheer? Welke bijdrage kan de omgevingspsychologie leveren? We leggen de relatie tussen grote ontwikkelingen en omgeving, beleving, stressfactoren, participatie en gedrag.

  2. Aan de slag met beleving.

  We verdiepen ons verder in beleving, als het belangrijkste aspect van maatschappelijk beheer. Wat is beleving eigenlijk en hoe meet je dit? Wat zijn stressfactoren in de openbare ruimte? Hoe stuur je op beleving en hoe voorkom je stress? We nemen een gebied en maken samen een gebiedsscan. En vertalen de inzichten naar adviezen voor beheer.

  3. Nudge je al?

  De gouden driehoek van beheer kent 3 pijlers: inrichting, onderhoud en gebruik. Een goed gebruik van de openbare ruimte wordt bepaald door gedrag. Welk gedrag is wenselijk? Na een theoretische introductie behandelen we actuele cases van deelnemers. Hoe los je het casus probleem op met de toepassing van gedragskennis? We bepalen wat de gekozen aanpak betekent voor o.a. communicatie, inrichting, participatie, zichtbaar beheer, toezicht en handhaving. We werken een aanpak uit en bepalen hoe je je organisatie kunt meenemen in deze nieuwe aanvliegroute.

  4. Participizza?

  In dit deel van het programma komen de thema’s die we tot nu toe hebben behandeld samen. Aan de hand van een voorbeeldproject (co-creatie/ placemaking) verkennen we de kansen en dilemma’s van participatie voor beheer. We voeren een korte placegame uit en bespreken de uitkomsten. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over welke bijdrage deze aanpak kan hebben voor het oplossen van vraagstukken in jouw gemeente. Levert dit meer kwaliteit op voor gebruikers van de openbare ruimte? Wat is een afwegingskader voor de toepassing van co-creatie?

  5. Agenda voor 2019.

  Aan het eind van deze dag maak je de balans op en stel je een ‘denk- en doe-agenda’ op voor het komende jaar. Wat is jouw beeld bij maatschappelijk beheer in relatie tot de kwaliteit van de openbare ruimte? Wat ga jij na vandaag anders aanpakken in 2019? Welke tools wil jij gaan inzetten? Hoe verandert jouw rol in 2019? Welke tips en adviezen wil jij aan jouw organisatie meegeven?